Riksdagsärenden RP 126/2010

RP 126/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten 2011

1. Statsbudgeten för 2011

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
1186/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2011

Lämnats till riksdagen

Datum

10.09.2010

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.09.2010 Avbrutits PR 82/2010 1
15.09.2010 Avbrutits PR 83/2010 2
16.09.2010 Avslutats PR 84/2010 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till enligt arbetsordningen, dvs. inom 30 dagar, senast 18.10.2010.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 53/2010 rd
Klart

08.12.2010

Förslag till beslut

Med stöd av det som anförs ovan föreslår finansutskottet att förslaget till budget för 2011 godkänns i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, att budgetmotionerna BM 37, 47, 64, 148, 290, 541, 556, 874 och 915/2010 rd godkänns, att budgetmotionerna BM 1-36, 38-46, 48-63, 65-147, 149-289, 291-540, 542-555, 557-873, 875-914, 916-1147/2010 rd förkastas och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 6/2010 rd
Klart

13.10.2010

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 23/2010 rd
Klart

19.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 13/2010 rd
Klart

12.10.2010

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 10/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 18/2010 rd
Klart

15.10.2010

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 8/2010 rd
Klart

14.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 13/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 11/2010 rd
Klart

12.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 18/2010 rd
Klart

22.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 14/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 15/2010 rd
Klart

15.10.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2010

Plenarprotokoll
PR 129/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2010 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.12.2010 Avbrutits PR 130/2010 2
Obs!

Allmänna debatten har avslutats. Huvudtitlarna 21-22: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.Huvudtitlarna 23-24: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.12.2010 Avbrutits PR 131/2010 5 5-11
Obs!

Huvudtitlarna 23-24: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.Huvudtitlarna 25-29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2010 Avbrutits PR 132/2010 1 1-16, 18-156
Obs!

Huvudtitlarna 25-27, 29: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande. Huvudtitlarna 28, 31-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.12.2010 Avbrutits PR 133/2010 1 1-220
Obs!

Huvudtitlarna 31-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.Huvudtitlarna 30, 33: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.12.2010 Avslutats PR 134/2010 1 1-224
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 134/2010 rd
Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1 - 36, 38 - 46, 48 - 63, 65 - 147, 149 - 289, 291 - 540, 542 - 555, 557 - 873, 875 - 914, 916 - 1147/2010 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 28, 30, 33, 35, 36 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2010

Skrivelse
RSk 36/2010 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​​​​