RP 128/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1293/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Överinspektör Valtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

30.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.2004 Avslutats PR 84/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 28/2004 rd
Klart

02.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 132/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avslutats PR 134/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning till 4 kap. 7 § och 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2004

Referenser till EU-dokument