Riksdagsärenden RP 128/2013

RP 128/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
972/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
973/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Humalto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 26
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 28
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 26
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 26
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 15/2013 rd
Klart

05.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 9/2013 rd
Klart

18.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.11.2013

Plenarprotokoll
PR 108/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.11.2013 Avslutats PR 109/2013 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.11.2013 Avslutats PR 111/2013 13
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.11.2013