RP 129/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1231/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Liuksia

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 31/1999 rd
Klart

09.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men 2 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.1999

Plenarprotokoll
PR 120/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 121/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 122/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​