RP 13/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Stadfäst

27.08.1999

Ikraftträdande

01.10.1999

Författningssamlingen
871/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Ikonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 1/1999 rd
Klart

10.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​