Riksdagsärenden RP 13/2001

RP 13/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av straff och till lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff

Stadfäst

29.06.2001

Ikraftträdande

01.08.2001

Författningssamlingen
580/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 25 kap. 6 § rättegångsbalken

Beslut

Förkastats

3. Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång

Stadfäst

29.06.2001

Ikraftträdande

01.08.2001

Författningssamlingen
581/2001
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

29.06.2001

Ikraftträdande

01.08.2001

Författningssamlingen
582/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff

2. Lag om ändring av 25 kap. 6 § rättegångsbalken

3. Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång

4. Lag om ändring av 6 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Lämnats till riksdagen

Datum

23.02.2001

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.02.2001 Avslutats PR 17/2001 1
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 12/2001 rd
Klart

30.05.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det tredje och det fjärde lagförslaget godkänns utan ändringar, att det andra lagförslaget förkastas och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 9/2001 rd
Klart

14.03.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.05.2001

Plenarprotokoll
PR 67/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 31.05.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
31.05.2001 Avslutats PR 69/2001 2
Beslut

Lagförslagen 1, 3 och 4 godkändes och lagförslaget 2 förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.06.2001 Avslutats PR 71/2001 3
Beslut

Riksdagen godkände de vid första behandlingen beslutade lagförslagen 1, 3 och 4 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 2 förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkningar om 7 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i det första lagförslaget beaktas på lämpligt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.06.2001