Riksdagsärenden RP 130/2012

RP 130/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om djursjukdomar

Stadfäst

14.06.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
441/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen

Stadfäst

14.06.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
442/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 23 § i veterinärvårdslagen

Stadfäst

14.06.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
443/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om upphävande av 1 § 1 mom. 7 punkten i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

Stadfäst

14.06.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
444/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om djursjukdomar

2. Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen

3. Lag om ändring av 23 § i veterinärvårdslagen

4. Lag om upphävande av 1 § 1 mom. 7 punkten i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

Lämnats till riksdagen

Datum

11.10.2012

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Hakulin

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.10.2012 Avslutats PR 97/2012 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 1/2013 rd
Klart

16.04.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-4 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 1/2013 rd
Klart

20.02.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.04.2013

Plenarprotokoll
PR 41/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.4.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.04.2013 Avslutats PR 42/2013 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.04.2013 Avslutats PR 43/2013 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.05.2013

​​​​​​​