RP 131/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd till lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.07.2000

Författningssamlingen
1326/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Pessa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 12/1999 rd
Klart

25.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 1 § med ändringar, att lagmotionen förkastas och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.11.1999

Plenarprotokoll
PR 99/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avbrutits PR 101/1999
01.12.1999 Avslutats PR 102/1999 2-4
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avbrutits PR 108/1999
07.12.1999 Avslutats PR 110/1999 1, 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​