Riksdagsärenden RP 131/2013

RP 131/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
979/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Nissinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 29
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 31
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 29
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 29
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 16/2013 rd
Klart

05.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 10/2013 rd
Klart

22.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.11.2013

Plenarprotokoll
PR 108/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.11.2013 Avslutats PR 109/2013 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.11.2013 Avslutats PR 111/2013 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.11.2013