RP 134/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Naturgasmarknadslag

Stadfäst

31.05.2000

Ikraftträdande

01.08.2000

Författningssamlingen
508/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Naturgasmarknadslag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Överinspektör Valtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 8/2000 rd
Klart

25.04.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.04.2000

Plenarprotokoll
PR 58/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.4.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.04.2000 Avslutats PR 59/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.05.2000 Avslutats PR 60/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 2 kap. 4 § 2 mom. och 6 kap. 1 § blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.05.2000

Referenser till EU-dokument

​​​​