RP 134/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna av bilagan A som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Stadfäst

01.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
899/2004
Fördragsserien
166/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringarna av kapitel 1.10 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) som antagits vid de 72- 76 mötena för expertarbetsgruppen för transport av farligt gods på väg inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa

Förordningen träder i kraft

01.01.2005

Författningssamlingen
1116/2004
Fördragsserien
167/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringarna av kapitel 1.10 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) som antagits vid de 72- 76 mötena för expertarbetsgruppen för transport av farligt gods på väg inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Trafikrådet Miettinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 18/2004 rd
Klart

21.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de ändringar av kapitel 1.10 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) som antagits vid de 72-76 mötena för expertarbetsgruppen för transport av farligt gods på väg inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa till den del de ingår i Finlands kompetens och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.09.2004

Plenarprotokoll
PR 93/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.09.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.2004 Avslutats PR 94/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.2004 Avslutats PR 97/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke är nödvändigt för godkännande av kapitel 1.10 i bilagan A till ADR-avtalet, till den del kapitlet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, att beslutet fattas med enkel majoritet och att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.09.2004