Riksdagsärenden RP 134/2013

RP 134/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1214/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 6 och 9 § i lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1215/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1216/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1217/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av utlänningslagen

2. Lag om ändring av 6 och 9 § i lagen om utlänningsregistret

3. Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Lämnats till riksdagen

Datum

19.09.2013

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Expert Sivula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 32
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 32
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 19/2013 rd
Klart

05.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-4 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 13/2013 rd
Klart

19.11.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2013

Plenarprotokoll
PR 126/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.12.2013 Avförts PR 127/2013 10
11.12.2013 Avbrutits PR 128/2013 3
12.12.2013 Avslutats PR 129/2013 4 3,4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013 9
17.12.2013 Avslutats PR 133/2013 5 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2013