RP 135/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1016/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1017/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1018/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

3. Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Posio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 11/2004 rd
Klart

19.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.10.2004

Plenarprotokoll
PR 111/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.10.2004 Avslutats PR 112/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.2004 Avslutats PR 113/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.11.2004

Referenser till EU-dokument