Riksdagsärenden RP 135/2011

RP 135/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om fiske

Stadfäst

15.06.2012

Ikraftträdande

18.06.2012

Författningssamlingen
293/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om fiske

Lämnats till riksdagen

Datum

02.12.2011

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Fiskeriöverinspektör Selén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.12.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.12.2011 Avslutats PR 80/2011 16
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 1/2012 rd
Klart

22.05.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 8/2012 rd
Klart

14.03.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.05.2012

Plenarprotokoll
PR 55/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.05.2012 Avslutats PR 56/2012 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.05.2012 Avslutats PR 57/2012 5
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.06.2012