RP 137/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt om ändring av socialvårdslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
812/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av socialvårdslagen

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
813/2000
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 8 och 12 § lagen om missbrukarvård

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
814/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om upphävande av 25 § lagen om utkomststöd

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
815/2000
Beslut

Godkänts

5. Lag om upphävande av 78 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
816/2000
Beslut

Godkänts

6. Lag om upphävande av 14 och 19 § lagen om tillsyn över privat socialservice

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
817/2000
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 16 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
818/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

Stadfäst

22.09.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
819/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

2. Lag om ändring av socialvårdslagen

3. Lag om ändring av 8 och 12 § lagen om missbrukarvård

4. Lag om upphävande av 25 § lagen om utkomststöd

5. Lag om upphävande av 78 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

6. Lag om upphävande av 14 och 19 § lagen om tillsyn över privat socialservice

7. Lag om ändring av 16 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

8. Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Jouttimäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 18/2000 rd
Klart

15.06.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2, 4-6 och 8 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 3 och 7 godkänns med ändringar att lagmotion LM 173/1999 rd förkastas och att uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 7/2000 rd
Klart

31.03.2000

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 7/2000 rd
Klart

09.05.2000

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 7a/2000 rd
Klart

14.06.2000

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.06.2000

Plenarprotokoll
PR 90/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.06.2000 Avbrutits PR 91/2000
21.06.2000 Avslutats PR 92/2000 11-13
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.09.2000 Avslutats PR 95/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

GrUU 7/2000: Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar beträffande 10 § 3 mom., 17 § 4 mom. och 20 § 1 mom. blir tillbörligen beaktade. GrUU 7a/2000: Utskottet anförde att det första lagförslaget i den form det har godkänts av social- och hälsovårdsutskottet i den första behandlingen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.09.2000

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​