RP 137/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
297/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
298/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
299/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
300/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
301/2005
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 48 § i lagen om värdepappersföretag

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
302/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 94 § i kreditinstitutslagen

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
303/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 13 § i lagen om värdeandelssystemet

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
304/2005
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

2. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

4. Lag om ändring av strafflagen

5. Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

6. Lag om ändring av 48 § i lagen om värdepappersföretag

7. Lag om ändring av 94 § i kreditinstitutslagen

8. Lag om ändring av 13 § i lagen om värdeandelssystemet

9. Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Tanninen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.2004 Avslutats PR 89/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 4/2005 rd
Klart

29.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 4, 5 och 8 godkänns utan ändringar och att lagförslag 9 förkastas och att lagförslag 1, 3, 6 och 7 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.03.2005

Plenarprotokoll
PR 30/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 31.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.03.2005 Avslutats PR 31/2005
Beslut

Lagförslagen 1 - 8 godkändes och det nionde lagförslaget förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.04.2005 Avslutats PR 33/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1 - 8 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det nionde lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 3 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till bestämmelserna om systemet med överklagande beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.04.2005

Referenser till EU-dokument

​​​​