Riksdagsärenden RP 137/2013

RP 137/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynsavgift för stiftelser

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om tillsynsavgift för stiftelser

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1048/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillsynsavgift för stiftelser

Lämnats till riksdagen

Datum

19.09.2013

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Kotala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 33
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 33
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 15/2013 rd
Klart

27.11.2013

Förslag till beslut

Lagutskottet föreslår att lagförslaget godkänns enligt propositionen, men 2 och 7 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2013

Plenarprotokoll
PR 122/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.12.2013 Avslutats PR 123/2013 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 22
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2013