RP 138/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationerade arbetstagare och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om utstationerade arbetstagare

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

16.12.1999

Författningssamlingen
1146/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 17 och 51 a § lagen om arbetsavtal

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

16.12.1999

Författningssamlingen
1147/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 29 § utlänningslagen

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

16.12.1999

Författningssamlingen
1148/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utstationerade arbetstagare

2. Lag om ändring av 17 och 51 a § lagen om arbetsavtal

3. Lag om ändring av 29 § utlänningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Överinspektör Liukkunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 7/1999 rd
Klart

25.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.11.1999

Plenarprotokoll
PR 99/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 101/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​