RP 138/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
308/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
309/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

Stadfäst

28.04.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
310/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

2. Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Knuuti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.2004 Avslutats PR 89/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 1/2006 rd
Klart

09.02.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar och att lagmotion LM 34/2004 rd förkastas.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 49/2004 rd
Klart

15.12.2004

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 5/2005 rd
Klart

18.02.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.02.2006

Plenarprotokoll
PR 6/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.02.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.02.2006 Avslutats PR 7/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2006 Avförts PR 10/2006
22.02.2006 Avslutats PR 12/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.03.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​