RP 138/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Luftfartsverket, Luftfartsförvaltningen och avgift för övervakning av flygtrafiken samt om ändring av vissa lagar som har samband med dem

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Luftfartsverket

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1245/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om Luftfartsförvaltningen

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1247/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1249/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av territorialövervakningslagen

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1251/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 4 och 14 § i sjöräddningslagen

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1252/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Luftfartsverket

2. Lag om Luftfartsförvaltningen

3. Lag om avgift för övervakning av flygtrafiken

4. Lag om ändring av territorialövervakningslagen

5. Lag om ändring av sjöräddningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Kanslichef Korpela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.09.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.09.2005 Avslutats PR 95/2005
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 25/2005 rd
Klart

29.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1-5 godkänns med ändringar , och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2005

Plenarprotokoll
PR 128/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2005 Avslutats PR 129/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2005 Avslutats PR 132/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

32

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslagen 2-4 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 6 § 2 mom. i lagförslag 2, 21 § i lagförslag 3 och till 23 a § 1 mom. i lagförslag 4 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2005

​​​​