Riksdagsärenden RP 138/2007

RP 138/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1359/2007
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1360/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1361/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1362/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1363/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

2. Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen

3. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

4. Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

5. Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare

Lämnats till riksdagen

Datum

26.10.2007

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hannula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.10.2007

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.11.2007 Avslutats PR 73/2007 15
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/2007 rd
Klart

15.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2007

Plenarprotokoll
PR 82/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.11.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.11.2007 Avslutats PR 84/2007 12
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.11.2007 Avslutats PR 87/2007 20
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2007