RP 139/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utrikesförvaltningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om utrikesförvaltningen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
204/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utrikesförvaltningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningssekretare Rouhe

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 9/1999 rd
Klart

10.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.12.1999

Plenarprotokoll
PR 131/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.2.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.02.2000 Avslutats PR 4/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 8/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i den ordning 66 § riksdagsordningen föreskriver, om utskottets konstitutionella anmärkning rörande 29 § beaktas på lämpligt sätt och om lagen inte träder i kraft före den 1 mars 2000.

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.02.2000

​​​​