RP 14/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen och 30 § fartygsregisterlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1302/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 30 § fartygsregisterlagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1303/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen

2. Lag om ändring av 30 § fartygsregisterlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Larpes

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 4/1999 rd
Klart

23.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att riksdagen godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.11.1999

Plenarprotokoll
PR 95/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 96/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.1999 Avslutats PR 97/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.11.1999

​​​​