RP 14/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förundersökningslagen och tvångsmedelslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av förundersökningslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1145/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1146/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 5 kap. 3 § i lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1147/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 68 § i kärnenergilagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1148/2013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 9 § i lagen om försvarstillstånd

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1149/2013
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 23 a och 43 § i tullagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1150/2013
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 47 a § i gränsbevakningslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1151/2013
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 103 § i punktskattelagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1152/2013
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1153/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 6 och 35 § i lagen om övervakningsstraff

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1154/2013
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 3 § i lagen om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1155/2013
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 15 § i lagen om inteckning i bil

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1156/2013
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 25 § i företagsinteckningslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1157/2013
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 9 och 10 § i fartygsregisterlagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1158/2013
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 5 och 16 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1159/2013
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 32 § i lagen om växtskyddsmedel

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1160/2013
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i utsökningsbalken

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1161/2013
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

18. Lag om ändring av 1 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1162/2013
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 7 § i lagen om övervakad frihet på prov

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1163/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av förundersökningslagen

2. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

3. Lag om ändring av 5 kap. 3 § i lagen om rättegång i brottmål

4. Lag om ändring av 68 § i kärnenergilagen

5. Lag om ändring av 9 § i lagen om försvarstillstånd

6. Lag om ändring av tullagen

7. Lag om ändring av 47 a § i gränsbevakningslagen

8. Lag om ändring av 103 § i punktskattelagen

9. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

10. Lag om ändring av 6 och 35 § i lagen om övervakningsstraff

11. Lag om ändring av 3 § i lagen om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland

12. Lag om ändring av 15 § i lagen om inteckning i bil

13. Lag om ändring av 25 § i företagsinteckningslagen

14. Lag om ändring av 9 och 10 § i fartygsregisterlagen

15. Lag om ändring av 5 och 16 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

16. Lag om ändring av 32 § i lagen om växtskyddsmedel

17. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i utsökningsbalken

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Lindstedt

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.03.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.03.2013 Avslutats PR 26/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 17/2013 rd
Klart

10.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3-8 och 10-17 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 2 och 9 med ändringar, godkänner två nya lagförslag 18 och 19 och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 32/2013 rd
Klart

20.11.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 29/2013 rd
Klart

04.12.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2013

Plenarprotokoll
PR 126/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2013 Avförts PR 127/2013
11.12.2013 Avslutats PR 128/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-17 i propositionen och i de nya lagförslagen 18 och 19 i lagutskottets betänkande enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2013 Avslutats PR 132/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och de nya lagförslagen i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning och lagförslag 2 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 10 kap. 56 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2013

​​​​