RP 140/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1353/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överdirektör Pirttimäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 9/1999 rd
Klart

04.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att riksdagen godkänner två uttalanden.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 14/1999 rd
Klart

30.11.1999

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 20/1999 rd
Klart

30.11.1999

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.1999

Plenarprotokoll
PR 109/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 7.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 113/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avslutats PR 125/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i den ordning som anges i 66 § riksdagsordningen, om de statsförfattningsrättsliga anmärkningar som utskottet anfört beträffande 2 § 4 mom. samt beträffande garantier för god förvaltning och rättsssäkerheten i 20, 22 och 24 § behörigen beaktas.

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.1999

​​​​