RP 140/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av Landsbygdsverket

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Beslut

Återtagits

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Återtagits

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Landsbygdsverket

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

3. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

4. Lag om ändring av 2 a och 3 § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

5. Lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Viljanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.09.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.10.2001 Avslutats PR 107/2001
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det andra och det tredje lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 5 § 1 mom., 5 a § 1 mom. och 11 § 2 mom. i det andra lagförslaget och till 8 § 1 mom. och 13 § 2 mom. i det tredje lagförslaget beaktas på behörigt sätt.