Riksdagsärenden RP 140/2012

RP 140/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakad frihet på prov

Beslut

1. Lag om ändring av 2 c kap. strafflagen

Stadfäst

23.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
628/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om övervakad frihet på prov

Stadfäst

23.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
629/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om övervakning av villkorlig frihet

Stadfäst

23.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
630/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av fängelselagen

Stadfäst

23.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
631/2013
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

5. Lag om ändring av 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Stadfäst

23.08.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
632/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 c kap. strafflagen

2. Lag om övervakad frihet på prov

3. Lag om ändring av lagen om övervakning av villkorlig frihet

4. Lag om ändring av fängelselagen

Lämnats till riksdagen

Datum

25.10.2012

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Mohell

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.10.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.11.2012 Avslutats PR 105/2012 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 7/2013 rd
Klart

26.04.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 4 utan ändringar, godkänner lagförslag 2 och 3 med ändringar och godkänner ett nytt lagförslag 5.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 4/2013 rd
Klart

13.03.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.05.2013

Plenarprotokoll
PR 49/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.5.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.05.2013 Avslutats PR 50/2013 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.05.2013 Avslutats PR 51/2013 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.05.2013

​​​​​​​