RP 141/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hypoteksbanker och till lag om ändring av 97 c § kreditinstitutslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om hypoteksbanker

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1240/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 97 c § kreditinstitutslagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1241/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om hypoteksbanker

2. Lag om ändring av 97 c § kreditinstitutslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Sarsa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 13/1999 rd
Klart

30.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.1999

Plenarprotokoll
PR 100/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 101/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1999 Avslutats PR 102/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.1999

​​​​