Riksdagsärenden RP 141/2002

RP 141/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Fordonslag

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1090/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1091/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 5 och 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1092/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 § lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1093/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om koncession för fordonsbesiktning

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1102/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1094/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1095/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av lagen om fordonsskatt

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1096/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av bilskattelagen

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1097/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 13 och 116 § miljöskyddslagen

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1100/2002
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om bränsleavgift

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1098/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1099/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om parkeringsbot

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1101/2002
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Stadfäst

11.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1103/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Fordonslag

2. Lag om ändring av vägtrafiklagen

3. Lag om ändring av 5 och 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

4. Lag om ändring av 2 § lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg

5. Lag om ändring av lagen om koncession för fordonsbesiktning

6. Lag om ändring av strafflagen

7. Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon

8. Lag om ändring av lagen om fordonsskatt

9. Lag om ändring av bilskattelagen

10. Lag om ändring av 13 och 116 § lagen om miljöskydd

11. Lag om ändring av lagen om bränsleavgift

12. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

13. Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om parkeringsbot

14. Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Lämnats till riksdagen

Datum

17.09.2002

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Lampinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.09.2002 Avförts PR 98/2002 23
19.09.2002 Avförts PR 99/2002 23
20.09.2002 Avslutats PR 101/2002 23
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 19/2002 rd
Klart

21.11.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3, 4, 10, 12, 13 och 14 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 och 11 godkänns med ändringar , att åtgärdsmotion AM 156/2002 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 40/2002 rd
Klart

23.10.2002

Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2002 rd
Klart

17.10.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.11.2002

Plenarprotokoll
PR 141/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.11.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2002 Avslutats PR 142/2002 18
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.11.2002 Avslutats PR 147/2002 7
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första, andra och femte lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar beträffande - 41 § 3 mom., 58 § 1 mom., 60 § 3 mom., 66 § 1 mom., 71 §, 73 §, 82 §, 85 § 1 mom., 89 § 4 mom., 92 §, 96 § 2 mom. 7 och 10 punkten i det första lagförslaget, - 92 § 1 och 2 mom. och 107 § i det andra lagförslaget samt - 2 § 3 mom. i det femte lagförslaget blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.12.2002

Referenser till EU-dokument

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​