RP 141/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den (RP 119/2004 rd)

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om oljeskyddsfonden

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1406/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om oljeskyddsfonden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Nurmio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.2004 Avslutats PR 89/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 16/2004 rd
Klart

23.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 i proposition RP 119/2004 rd, sådant det lyder ändrat genom proposition RP 141/2004 rd, i övrigt godkänns i enlighet med propositionen utom att 13 § ändras, att lagförslag 2 i övrigt godkänns i enlighet med proposition RP 119/2004 rd utom att 5 § ändras och att lagförslag 3 i övrigt godkänns i enlighet med proposition RP 119/2004 rd utom att 12 och 19 § samt ingressen ändras och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2004

Plenarprotokoll
PR 126/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2004 Avslutats PR 127/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 119/2004 rd

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkning till 13 § 2 mom. i lagförslag 1 i proposition RP 119/2004 rd beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.12.2004