RP 142/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 6 § i lagen om statsrådet

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1187/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 5 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1188/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 § i lagen om statsrådet

2. Lag om ändring av 5 § i statstjänstemannalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Statssekreterare Volanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Bordlagts PR 91/2004
17.09.2004 Avslutats PR 92/2004
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 5/2004 rd
Klart

02.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen, men 6 § 2 mom. med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 132/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avbrutits PR 134/2004
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avbrutits PR 138/2004
14.12.2004 Avslutats PR 139/2004 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2004