RP 143/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med skogsodlingsmaterial

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om handel med skogsodlingsmaterial

Stadfäst

05.04.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
241/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om handel med skogsodlingsmaterial

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Haaranen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.09.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.10.2001 Avslutats PR 107/2001
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 12/2001 rd
Klart

27.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.11.2001

Plenarprotokoll
PR 139/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.11.2001 Avslutats PR 140/2001
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2001 Avförts PR 145/2001
04.12.2001 Avslutats PR 146/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.03.2002