RP 144/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av förmögenhetsskattelagen och om värdering av tillgångar vid beskattningen samt till vissa lagar som har samband med dem

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1141/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1142/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1143/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1144/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1145/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 51 c och 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1146/2005
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 37 § i tonnageskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1147/2005
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1148/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1149/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 2 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1150/2005
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1151/2005
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1152/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 5 § i lagen om centralskattenämnden

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1153/2005
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1154/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen

2. Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen

3. Lag om ändring av inkomstskattelagen

4. Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

5. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

6. Lag om ändring av 51 c och 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

7. Lag om ändring av 37 § i tonnageskattelagen

8. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

9. Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

10. Lag om ändring av 2 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

11. Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

12. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

13. Lag om ändring av 5 § i lagen om centralskattenämnden

14. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Vanhanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.10.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.10.2005 Avbrutits PR 104/2005
13.10.2005 Avslutats PR 105/2005
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 44/2005 rd
Klart

08.12.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13 och 14 godkänns utan ändringar, att lagförslag 12 godkänns i enlighet med propositionen men ingressen med ändringar, att lagförslagen 2, 4, 5, 8 och 9 godkänns med ändringar och att lagmotionerna LM 91/2004 rd och LM 117/2005 rd samt åtgärdsmotionerna AM 5/2005 rd, AM 80/2005 rd och AM 101/2005 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2005

Plenarprotokoll
PR 133/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2005 Avslutats PR 134/2005 33-35
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2005 Avbrutits PR 136/2005
13.12.2005 Avslutats PR 137/2005 1,2
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 5 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 7 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2005