RP 146/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig belöning och lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om offentlig belöning

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1215/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1216/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om offentlig belöning

2. Lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Regeringsrådet Vilavaara

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 8/1999 rd
Klart

30.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första lagförslaget godkänns utan ändringar och att det andra lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 4 § med ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.1999

Plenarprotokoll
PR 100/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 101/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1999 Avslutats PR 102/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.1999

​​​​