Riksdagsärenden RP 146/2011

RP 146/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strålskyddslagen och 50 § i hälsoskyddslagen

Beslut

1. Lag om ändring av strålskyddslagen

Stadfäst

15.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
326/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 50 § i hälsoskyddslagen

Stadfäst

15.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
327/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strålskyddslagen

2. Lag om ändring av 50 § i hälsoskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

22.12.2011

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Medicinalrådet Paunio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.02.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.02.2012 Avslutats PR 3/2012 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 3/2012 rd
Klart

24.05.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 5/2012 rd
Klart

29.03.2012

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.05.2012

Plenarprotokoll
PR 57/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
31.05.2012 Avslutats PR 59/2012 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.06.2012 Avslutats PR 61/2012 15
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 44 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.06.2012

​​​​​​​