RP 146/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader och till vissa andra lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1068/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av 3 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1069/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 19 b § i sjöarbetstidslagen

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1070/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om om ändring av semesterlagen för sjömän

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1071/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader

2. Lag om upphävande av 3 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal

3. Lag om upphävande av 19 b § i sjöarbetstidslagen

4. Lag om om ändring av semesterlagen för sjömän

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Siitonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.10.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.2013 Avslutats PR 95/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 9/2013 rd
Klart

03.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-4 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 3, 6 och 9 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2013 Avförts PR 130/2013
13.12.2013 Avslutats PR 131/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 6 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2013

​​​​