RP 149/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1346/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1347/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1348/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 24 § byggskattelagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1349/1999
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 18 § lagen om källskatt på ränteinkomst

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1350/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

2. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

3. Lag om ändring av fastighetsskattelagen

4. Lag om ändring av 24 § byggskattelagen

5. Lag om ändring av 18 § lagen om källskatt på ränteinkomst

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Ikonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 30/1999 rd
Klart

07.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-5 godkänns utan ändringar, att lagförslag ett godkänns med ändringar, att ett uttalande i saken godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.1999

Plenarprotokoll
PR 114/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 116/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​