RP 149/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, lag om ändring av straffregisterlagen och lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Stadfäst

28.02.2014

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
148/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av straffregisterlagen

Stadfäst

28.02.2014

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
149/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Stadfäst

28.02.2014

Ikraftträdande

01.05.2014

Författningssamlingen
150/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

2. Lag om ändring av straffregisterlagen

3. Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Välimaa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.10.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.10.2013 Avslutats PR 99/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 16/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotion LM 46/2013 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 37/2013 rd
Klart

27.11.2013

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 25/2013 rd
Klart

27.11.2013

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 17/2013 rd
Klart

22.11.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2013 Avbrutits PR 126/2013
11.12.2013 Avslutats PR 127/2013 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2013 Avslutats PR 132/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2013

Referenser till EU-dokument

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​