RP 15/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg samt om godkännande av vissa bestämmelser i ändringen av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

01.07.2000

Författningssamlingen
433/2000
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringen av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Förordningen träder i kraft

01.07.2000

Författningssamlingen
436/2000
Fördragsserien
31/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringen av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kivimäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 1/1999 rd
Klart

11.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att rikdsdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i den ändring av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö som gjordes den 26 mars att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

​​​​