Riksdagsärenden RP 150/2005

RP 150/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om farledsavgift

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om farledsavgift

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1122/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om farledsavgift

Lämnats till riksdagen

Datum

07.10.2005

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.10.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.10.2005 Avslutats PR 103/2005 4
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 24/2005 rd
Klart

25.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 44/2005 rd
Klart

08.11.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2005

Plenarprotokoll
PR 127/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2005 Avslutats PR 129/2005 14
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2005 Avslutats PR 132/2005 31
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning om utskottets konstitutionella anmärkningar till 23 § beaktas på behörigt sätt och om riksdagen godkänner de tillräckligt exakta bestämmelserna om grunderna för skattebeloppet som ingår i en annan proposition (RP 149/2005 rd).

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2005

Referenser till EU-dokument