RP 151/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares socialskyddsavgift för 2000

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1277/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 och 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1278/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000

2. Lag om ändring av 1 och 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 21/1999 rd
Klart

30.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i propositionen godkänns utan ändringar utom att 2 § i det första lagförslaget godkänns med ändringar, att lagförslagen i lagmotionerna LM 118/1999 rd, LM 123/1999 rd, LM 142/1999 rd och LM 151/1999 rd förkastas och att hemställningsmotionerna HM 397/1999 rd, HM 410/1999 rd, HM 411/1999 rd, HM 412/1999 rd, HM 422/1999 rd, HM 429/1999 rd, HM 452/1999 rd, HM 462/1999 rd, HM 473/1999 rd, HM 477/1999 rd och HM 500/1999 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.1999

Plenarprotokoll
PR 102/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 2.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.1999 Avslutats PR 105/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.1999 Avbrutits PR 106/1999
03.12.1999 Avslutats PR 107/1999 7-9
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avbrutits PR 114/1999
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.12.1999

​​​​