Riksdagsärenden RP 151/2003

RP 151/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till utlänningslag och vissa lagar som har samband med den (RP 28/2003 rd)

Beslut

1. Utlänningslag

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
301/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 47 kap. strafflagen

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
302/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
303/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 13 kap. 11 § arbetsavtalslagen

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
304/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Utlänningslag

2. Lag om ändring av 47 kap. strafflagen

3. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

4. Lag om ändring av 13 kap. 11 § arbetsavtalslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

21.11.2003

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kantanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2003 Avslutats PR 99/2003 27
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 4/2004 rd
Klart

02.04.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att utifrån lagförslag 4 i propositionerna RP 151/2003 rd godkänns utan ändringar, att lagförslag 1-3 i proposition RP 28/2003 rd och RP 151/2003 rd godkänns lagförslag 1-3 med ändringar, att lagförslagen i lagmotion LM 68/2003 rd, LM 126/2003 rd och LM 163/2003 rd förkastas att åtgärdsmotion AM 6/2003 rd förkastas och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 4/2004 rd
Klart

05.03.2004

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 1/2004 rd
Klart

09.03.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.04.2004

Plenarprotokoll
PR 38/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.04.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.04.2004 Avbrutits PR 39/2004 1 1
15.04.2004 Till stora utskottet PR 40/2004 1 1-37
Beslut

Utskottets förslag godkändes inte utan ändringar och lagförslagen remitterades till stora utskottet.

Obs!

Riksdagen godkände det första lagförslaget i övrigt i enlighet med förvaltningsutskottets betänkande utom 73 och 81 § som godkändes med ändringar. Lagförslagen 2-4 i propositionen godkändes i enlighet med förvaltningsutskottets betänkande.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Betänkande

Stora utskottets betänkande
StoUB 1/2004 rd
Klart

15.04.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.04.2004

Plenarprotokoll
PR 41/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till tredje plenum samma dag.

Fortsatt första behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.04.2004 Avslutats PR 42/2004 1

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.04.2004 Avbrutits PR 45/2004 4
23.04.2004 Avslutats PR 47/2004 1 1-6
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 28/2003 rd

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget i regeringens proposition RP 28/2003 rd bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om möjligheten att ta ut påföljdsavgift hos en transportör trots att beslut om att påföra avgift inte har vunnit laga kraft samt om föreslagna 118 § 3 mom., 119 3 mom. och 120 3 mom. liksom 133 § 4 mom. och 191 § 1 mom. 10 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.04.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​