RP 154/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Forststyrelsen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Forststyrelsen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1378/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 55 § i skoltlagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1379/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Forststyrelsen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Setälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Bordlagts PR 91/2004
17.09.2004 Avslutats PR 92/2004
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskott och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 13/2004 rd
Klart

08.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar, att ett nytt lagförslag godkänns och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 38/2004 rd
Klart

12.11.2004

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 28/2004 rd
Klart

12.11.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2004

Plenarprotokoll
PR 135/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning till 9 § 1 mom. och 11 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​