Riksdagsärenden RP 154/2009

RP 154/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

04.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1003/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

04.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1004/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

04.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1005/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

2. Lag om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

15.09.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Pekkarinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.09.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.09.2009 Avförts PR 77/2009 28
17.09.2009 Avförts PR 78/2009 29
18.09.2009 Avslutats PR 79/2009 27
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 39/2009 rd
Klart

06.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 18/2009 rd
Klart

22.10.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2009

Plenarprotokoll
PR 103/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.11.2009 Avslutats PR 104/2009 9
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.11.2009 Avslutats PR 107/2009 26
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2009