Riksdagsärenden RP 154/2013

RP 154/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare år 2014 och lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om vikariehjälp för renskötare år 2014

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
968/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
969/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vikariehjälp för renskötare

2. Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

10.10.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hämeen-Anttila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.10.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 18/2013 rd
Klart

12.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.11.2013

Plenarprotokoll
PR 111/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.11.2013 Avslutats PR 112/2013 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.11.2013 Avslutats PR 115/2013 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.11.2013