RP 155/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om en kommun- och servicestrukturreform samt om ändring av kommunindelningslagen och av lagen om överlåtelseskatt

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om en kommun- och servicestrukturreform

Stadfäst

09.02.2007

Ikraftträdande

23.02.2007

Författningssamlingen
169/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av kommunindelningslagen

Stadfäst

09.02.2007

Ikraftträdande

23.02.2007

Författningssamlingen
170/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

09.02.2007

Ikraftträdande

23.02.2007

Författningssamlingen
171/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om en kommun- och servicestrukturreform

2. Lag om ändring av kommunindelningslagen

3. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Kanslichef Viljanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.09.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.10.2006 Avslutats PR 94/2006
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 31/2006 rd
Klart

15.12.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 3 godkänns med ändringar, att lagmotionerna LM 85/2005 rd och LM 102/2006 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 26/2005 rd, AM 94/2005 rd och AM 103/2005 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 37/2006 rd
Klart

09.11.2006

Finansutskottets utlåtande
FiUU 39/2006 rd
Klart

24.11.2006

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 26/2006 rd
Klart

14.11.2006

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 20/2006 rd
Klart

28.11.2006

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 19/2006 rd
Klart

08.11.2006

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 41/2006 rd
Klart

28.11.2006

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.12.2006

Plenarprotokoll
PR 135/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.01.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.01.2007 Avbrutits PR 139/2006
12.01.2007 Avslutats PR 141/2006 1-2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.01.2007 Avbrutits PR 142/2006
17.01.2007 Avslutats PR 143/2006 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 5 § 2 mom. och 9 § 4 mom. i lagförslag 1 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.02.2007