Riksdagsärenden RP 157/2003

RP 157/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till statistiklag och till lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Beslut

1. Statistiklag

Stadfäst

23.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
280/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

23.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
281/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statistiklag

2. Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

05.12.2003

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Vasiljeff

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2003 Avslutats PR 108/2003 26
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 3/2004 rd
Klart

19.03.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 3/2004 rd
Klart

20.02.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.03.2004

Plenarprotokoll
PR 31/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.03.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.03.2004 Avslutats PR 32/2004 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.03.2004 Avslutats PR 34/2004 5
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.04.2004

​​​​​​​