RP 158/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till höjning av inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskatteprocenten för samfund och därav föranledda ändringar i inkomstskattelagstiftningen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1222/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1223/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1224/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1225/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen

2. Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

3. Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

4. Lag om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Jääskeläinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 27/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det 2-4 lagförslaget godkänns utan ändringar, att det 1 lagförslaget annars godkänns utan ändringar men 124 § ändrad och att två uttalanden i saken godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avbrutits PR 109/1999
07.12.1999 Avslutats PR 110/1999 9
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avbrutits PR 125/1999
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​