Riksdagsärenden RP 158/2002

RP 158/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Stadfäst

04.04.2003

Ikraftträdande

09.04.2003

Författningssamlingen
273/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Lämnats till riksdagen

Datum

20.09.2002

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Laurila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.09.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.09.2002 Avslutats PR 102/2002 14
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 18/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 69/2002 rd
Klart

24.01.2003

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.2003 Avslutats PR 201/2002 11
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002 13
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att 44 § 3 mom. i lagförslaget i proposition RP 157/2002 rd och 5 § 1 mom. i lagförslaget i proposition RP 158/2002 rd inte inverkar på behandlingsordningen för lagförslagen om utskottets konstitutionella anmärkningar om dem blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.03.2003

Referenser till EU-dokument