RP 159/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av fastighetsregisterlagen

Stadfäst

19.05.2000

Ikraftträdande

01.06.2000

Författningssamlingen
448/2000
Beslut

Godkänts

2. Lag om upphörande av vissa servitut

Stadfäst

19.05.2000

Ikraftträdande

01.06.2000

Författningssamlingen
449/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 § lagen om rätt till förutvarande vägområde

Stadfäst

19.05.2000

Ikraftträdande

01.06.2000

Författningssamlingen
450/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av fastighetsregisterlagen

2. Lag om upphörande av vissa servitut

3. Lag om ändring av 1 § lagen om rätt till förutvarande vägområde

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Solonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/2000 rd
Klart

10.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet förslog att det första lagförslaget godkänns utan ändringar, att det andra lagförslaget i övrigt godkänns utifrån propositionen utom att 3 och 4 § ändras, att det tredje lagförslaget godkänns med vissa ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.03.2000

Plenarprotokoll
PR 30/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.03.2000 Avslutats PR 31/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.03.2000 Avslutats PR 34/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.03.2000

​​​​